Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016

Sáng 07/01/2017  Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm: đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, đại diện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017; đồng chí Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác hậu cần báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2016; đồng chí Vũ Ngọc Lương, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; đồng chí Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện trong năm 2016 với các cấp lãnh đạo trong Học viện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trong Nhà trường đã giải đáp về những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường được tổng hợp từ Hội nghị cán bộ cơ sở, trong đó tập trung vào các vấn đề về công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên trẻ...


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong năm qua trên các mặt công tác, đặc biệt trong đó là lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đánh giá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những bước đổi mới, phát triển đột phá mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao, Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ và sức sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII, Khóa XI; quán triệt thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết các Hội nghị của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 của Thủ tướng Chính phủ, phương hướng và nhiệm vụ công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là năm diễn ra hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 thành lập Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nêu ra một số yêu cầu đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyên trong thời gian tới để Học viện có thể tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, lập được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển của Học viện.
 ​
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các cán bộ, viên chức, người lao động đối với các mặt hoạt động của Nhà trường; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2017, cụ thể: 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đa dạng của các ngành, nghề của thực tiễn, khắc phục những hạn chế, bất cập của chương trình đào tạo đại học, sau đại học hiện nay, hướng tới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của hệ thống chính trị và chuẩn đầu ra của Học viện; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao một số ngành có thế mạnh của Học viện.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, triển khai có hiệu quả phương pháp tiên tiến trong tổ chức, quản lý đào tạo. Đẩy mạnh công tác khảo thí, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo; hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi; tiếp tục hoàn thiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đẩy mạnh công tác ứng dụng tin học trong quá trình đào tạo và quản lý đào tạo.

Công tác khoa học: hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học theo hướng tăng cường tính chủ động sáng tạo dân chủ, công khai, coi trọng chất lượng, hiệu quả khắc phục chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu khoa học; khai thác tối đa tiềm năng khoa học hiện có của Nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Tiến hành xây dựng các nhóm chuyên gia nghiên cứu nhằm đóng góp những ý tưởng nghiên cứu khoa học, xây dựng những mảng đề tài, những vấn đề nghiên cứu theo chiến lược khoa học của nhà trường, tập trung các vấn đề nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu và các hướng nghiên cứu để cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tham khảo; xây dựng Quỹ hỗ trợ xuất bản các sản phẩm khoa học và hỗ trợ tham gia thuyết minh đề tài các cấp.

Mở rộng hoạt động phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học nhằm giải quyết các vấn đề từ thực tiễn của địa phương, đất nước; tổ chức các thông tin, hội thảo khoa học, chú trọng tổ chức các hội thảo tọa đàm khoa học phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện, đặc biệt các ngành học mới, môn học mới. Phát huy tính chủ động trong hoạt động nghiên cứu báo chí - truyền thông.

Công tác hợp tác quốc tế: tập trung vào triển khai hiệu quả các đề án quốc tế, trọng điểm là Đề án liên kết đào tạo với Đại học Middlesex; duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác thông qua các chương trình hợp tác cụ thể với Đại học Tổng hợp Viên (Áo), Middlesex (Anh), Hamburg (Đức), Sookmyung (Hàn Quốc), Viện văn hóa thông tin và du lịch Lào...; tổ chức đoàn ra và đoàn vào theo kế hoạch và quản lý sinh viên quốc tế theo đúng quy định của Nhà nước; phát huy hiệu quả những kết quả trong hoạt động hợp tác quốc tế vào bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

Công tác Tổ chức - Cán bộ: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch và chức danh nghề nghiệp ở Học viện; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác tổ chức-cán bộ; triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế; thực hiện, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Công tác hành chính - hậu cần: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, tổng hợp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường, quản lý công sở đi đôi với xây dựng nếp sống văn hoá công sở; chú trọng xây dựng môi trường cảnh quan Học viện xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức và người lao động, học viên, sinh viên; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 55 thành lập Học viện.

Tiếp tục triển khai việc dự toán ngân sách hàng năm theo quy định; quản lý tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa tham ô lãng phí, quản lý hiệu quả nguồn thu. Ban hành quy định sử dụng kinh phí Đề án 911, Đề án Ngoại ngữ 2020 và quy chế hoạt động nguồn kinh phí liên kết đào tạo nước ngoài, rà soát bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Nhà trường đã lập phương án tự chủ cho giai đoạn 2017-2019; chú trọng công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học.

Những mặt công tác khác: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết về tăng cường các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, học viên, sinh viên; kịp thời hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua được phát động trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngành giáo dục; đồng thời chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên với những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và công tác chuyên môn từng đơn vị. 

Tại Hội nghị đã tiến hành Lễ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Giấy khen của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua; trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của Học viện cho các cá nhân trong Nhà trường.
-------------- ​

Tin, ảnh:  Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 340 Hôm nay: 7 Tháng hiện tại: 78356 Tổng lượt truy cập: 9390327

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG