Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Dự Hội nghị, về khách mời có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lê Quốc Lý; đồng chí Nguyễn Tất Giáp; đồng chí Nguyễn Viết Thảo; đồng chí Trương Thị Thông, nguyên Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh Học viện; đại diện lãnh đạo các viện chuyên ngành và các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo Học viện Khu vực I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện trình bày đã khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế trên các mặt công tác của đơn vị trong năm 2016; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017.

Trong năm 2016, dưới sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của lãnh đạo Đảng và Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ với quy mô ngày càng tăng và loại hình đào tạo ngày càng đa dạng. Chủ động xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung khung chương trình cho các hệ lớp. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã chú trọng quán triệt các nội dung mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XII); cập nhật những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh; kết hợp đổi mới nội dung chương trình với đổi mới phương pháp giảng dạy và tự học của học viện. Chủ động xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình liên quan đến quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Hoạt động khoa học với số lượng, quy mô nhiệm vụ ngày càng tăng; loại hình nhiệm vụ ngày càng phong phú, đa dạng, bao gồm cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và tổng kết thực tiễn. Năm 2016, toàn hệ thống Học viện triển khai khoảng trên 275 nhiệm vụ khoa học, trong đó có nhiều nhiệm vụ có quy mô nghiên cứu lớn ở tầm hợp tác quốc tế, cấp nhà nước và cấp bộ trọng điểm. Hệ thống nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016 của Học viện bám sát định hướng các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện giai đoạn 2016 -2030 và phương hướng, nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016 của đơn vị. Công tác khoa học được tổ chức triển khai đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng, quy củ, bài bản và khoa học. Công tác quản lý khoa học đang từng bước hoàn thiện về cơ chế quản lý và đi vào nền nếp.

Công tác trường chính trị và lịch sử Đảng bộ địa phương, ban ngành, đoàn thể đã có bước chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức – cán bộ; hành chính, hậu cần, công nghệ thông tin; kế hoạch – tài chính; hợp tác quốc tế… cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Học viện đã trở thành nền nếp và đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được cũng như tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Giám đốc Học viện nói riêng và tập thể cán bộ của đơn vị nói chung. Đồng chí khẳng định Học viện đã có truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển; đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của đơn vị, cần được nhanh chóng khắc phục.

Để phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh các phương hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, Học viện cần phải củng cố vị thế với tư cách là trung tâm quốc gia nghiên cứu hàng đầu về khoa học, lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội khác; trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại. Xây dựng chương trình cao cấp lý luận chính trị phù hợp, cập nhật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát việc học tập bổ sung kiến thức cho các đối tượng học cử nhân chính trị để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị thay vì cấp chứng chỉ tương đương cao cấp lý luận chính trị. Nghiên cứu để có cơ chế tự chủ trong đào tạo đại học, sau đại học đối với những mã ngành lý luận đặc thù. 

Thứ hai, Học viện cần xác định rõ sứ mệnh của mình là củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng ta và giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị đội ngũ những nhà khoa học của Học viện cần tập trung luận chứng một số vấn đề sau: (i) Nội dung, cơ chế vận hành và giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong những năm tới; (ii) Những tiêu chí cụ thể của việc xây dựng và phát triển quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp mà Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh; (iii) Cơ sở lý luận và thực tiễn của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động, phục vụ nhân dân; (iv) Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, mối quan hệ giữa quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế; (v) Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là những vấn đề lớn, phức tạp và thật sự cấp thiết đối với sự điều hành của Chính phủ nói riêng và hoạt động của các cấp, các ngành nói chung.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tạo bước thay đổi mạnh mẽ, căn bản về chất lượng, hiệu quả tất cả các hoạt động của Học viện; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong nghiên cứu khoa học; khắc phục cơ bản tình trạng hẫng hụt cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, bảo đảm sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Hai là, đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, tăng cường nghiên cứu dự báo, góp phần tích cực cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị.

Ba là, đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa bảo đảm tính khoa học, cơ bản về hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn phù hợp với từng chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có quy mô đào tạo hợp lý; gắn kết giữa nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo với xử lý tình huống thực tiễn.

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện; đa dạng hoá các hình thức, nội dung và đối tác trong hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo có uy tín của các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Năm là, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt rèn luyện thể chất.

Sáu là, chủ động khai thác các nguồn kinh phí phục vụ các mặt hoạt động của Học viện; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và học viên; chấp hành đúng quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính, vật tư tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu, quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển; hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, hướng tới phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.

*****

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Cảnh Quý, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện dân chủ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; Báo cáo Tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2018; Báo cáo Tổng hợp các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2016. Các đại biểu đã nhất trí bầu chọn ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018 gồm 07 thành viên. 
Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện năm 2017 như sau: (i) Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ thị của Đảng, Chính phủ liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan; gắn việc xây dựng và thực hiện dân chủ với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (ii) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc, thủ trưởng và cấp ủy các đơn vị; (iii) Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ quan, đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ vào nền nếp; (iv) Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; (v) Các cấp ủy đảng cần quán triệt và xác định mục tiêu thực hiện dân chủ cơ quan là một trong những tiêu chí để xem xét công nhận đơn vị trong sạch, vững mạnh hàng năm; (vi) Các tổ chức, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình; (vii) Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; (viii) Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong năm 2017, cùng với việc tiếp tục thực hiện phương châm  “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả”  đã phát động, Học viện hướng tới phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, trong đó chú trọng đảm bảo kỷ cương, kỷ luật; gắn chặt chẽ dân chủ với kỷ cương, kỷ luật; nâng cao tính hiệu quả, thực hiện đổi mới có trọng tâm, trọng điểm. Để đạt các mục tiêu đề ra, Học viện cần nhanh chóng rà soát tổng thể mọi quy chế; phát huy vai trò của người đứng đầu; đảm bảo chế độ công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm gia, giám sát, trong đó đặc biệt chú trọng phát hiện sớm và cảnh báo.
----------------

Tin, ảnh: Hải Vân & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 345 Hôm nay: 12 Tháng hiện tại: 78361 Tổng lượt truy cập: 9390332

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG