Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW; triển khai Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo các Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.  

Báo cáo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chỉ thị số 15-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” là Chỉ thị riêng về công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành vào ngày 28/8/2002 và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 trong 15 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, lịch sử ban, ngành, đoàn thể. Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, thông tri, kế hoạch nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể. Một số Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành Đề án về nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, trong đó quy định cụ thể hướng dẫn xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí, phương pháp biên soạn, thẩm định, xuất bản và tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng. Nhiều cấp ủy Đảng đưa nội dung công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đáng chú ý, là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử toàn Đảng, Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung nghiên cứu, bổ sung, nâng cao chất lượng 3 tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và 7 tập Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đã biên soạn, xuất bản một số công trình lịch sử Đảng quan trọng như: Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn Liên khu IV (1945-1954); Biên niên xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975); Lịch sử xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954-1975); Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 3 (1976-2005); Biên niên Lịch sử Chính phủ tập 3 (1976-1985) và tập 4 (1976-2005); Lịch sử đấu tranh của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo (1862-1975)…Bên cạnh đó, Viện Lịch sử Đảng còn triển khai nghiên cứu thành công nhiều đề tài, hội thảo khoa học quan trọng; phối hợp với một số tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu, biên soạn, nâng cao chất lượng các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng. Tính chung, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 15, cả nước đã có 10.325 công trình khoa học lịch sử Đảng, trong đó có 865 công trình cấp tỉnh; 1.336 công trình cấp quận, huyện; 6.385 công trình cấp phường, xã; 1.371 công trình của các sở, ban, ngành đoàn thể và 365 công trình do Viện Lịch sử Đảng biên soạn và xuất bản.

Đánh giá về chất lượng các công trình nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng thời gian qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nhìn chung, các công trình đã phản ánh đầy đủ, toàn diện, chân thực và sinh động lịch sử toàn đảng và lịch sử các địa phương qua các giai đoạn, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, tổng kết lý luận và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 15, đó là: một số cấp ủy Đảng ở Trung ương và địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng; công tác chỉ đạo thực hiện còn thiếu chủ động, chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch nghiên cứu, biên soạn một cách khoa học, thường xuyên và lâu dài để chủ động thực hiện, nên sự phối hợp để giải quyết các vấn đề, như biên chế cán bộ, kinh phí biên soạn…còn hạn chế; trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng ở các tỉnh, thành phố còn chưa đồng đều, nhiều nơi không có cán bộ chuyên trách, bố trí cán bộ không đúng chuyên ngành…; một số ấn phẩm lịch sử Đảng khi tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức biên soạn, thẩm định, nên còn có những sai sót; sự phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác chỉ đạo thực hiện còn chưa thật chặt chẽ và thường xuyên…

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và quán triệt triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Chỉ thị số 20 thể hiện nhận thức mới, tư duy mới của Đảng và sự quan tâm đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong giai đoạn mới. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20, trước hết cần phải nắm chắc nội dung của Chỉ thị, đặc biệt là sự phát triển về nhận thức và những điểm mới của Chỉ thị so với Chỉ thị số 15. Cụ thể, nếu như Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư mới tập trung vào công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng thì Chỉ thị số 20 đã khẳng định nội hàm của công tác lịch sử Đảng rộng hơn, không chỉ là công tác nghiên cứu, biên soạn mà trên cơ sở kết quả nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nhằm bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng thấm sâu vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, tạo động lực và năng lực nội sinh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, để tạo ra sự chuyển biến thực sự trong nhận thức cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả công tác lịch sử Đảng, Chỉ thị 20 nhấn mạnh việc “đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết là của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới” và ngoài việc giao nhiệm vụ chung cho cấp ủy, Ban Bí thư đã giao “trách nhiệm trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lịch sử Đảng”. Đặc biệt, trong Chỉ thị 20, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu các cấp ủy Đảng chú trọng đến tính toàn diện của công tác lịch sử Đảng, từ sưu tầm, lưu trữ tài liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản đến tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan liên quan đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ để khắc phụ những hạn chế trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện Chỉ thị 15 trước đây.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc những nội dung của Chỉ thị số 20, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20-CT/TW, góp phần làm thay đổi một bước nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết để tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ ở địa phương, ban, ngành và tổ chức mình. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thiện việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể; xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, biên soạn và xuất bản biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ và văn kiện Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng đề án sưu tầm tư liệu phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, đề án số hóa tư liệu lịch sử Đảng. Các Học viện khu vực và trường chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch để tích cực tham gia hữu hiệu vào công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Với tư cách là cơ quan nghiên cứu đầu ngành, Viện Lịch sử Đảng sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; đồng thời đề xuất kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; xây dựng nội dung, cơ chế phối hợp với các cấp ủy đảng địa phương và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, đánh giá và truyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; xây dựng các chương trình, đề án về đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng ở nước ngoài và tổ chức nghiên cứu lịch sử một số đảng cầm quyền trên thế giới; xây dựng Đề án sưu tầm tư liệu phòng vấn các nhân chứng lịch sử và Đề án số hóa các tư liệu lịch sử Đảng ở cấp toàn quốc; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của các công trình lịch sử chung toàn Đảng; chú trọng nghiên cứu, biên niên sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện Đảng. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu những vấn đề tồn đọng trong lịch sử Đảng, đồng thời, tổng kết sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 15, nêu lên những thuận lợi, khó khăn; chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 20.

   GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Lịch sử Đảng 

Nhân dịp này, Viện Lịch sử Đảng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba do có những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; 12 tập thể và 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 15

Tin, ảnh: Minh Hằng & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 227 Hôm nay: 832 Tháng hiện tại: 74568 Tổng lượt truy cập: 9617083

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG